Samen voor het kind

Er zijn situaties waarin je als leerkracht wel wat extra hulp kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om uit te zoeken of een kind een leer- of gedragsprobleem heeft of om handvatten te krijgen voor een passende ondersteuning en begeleiding. Wij delen met leerkrachten hetzelfde doel: kinderen helpen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

De mogelijkheden

Als partner voor basis- en voortgezet onderwijs zijn wij breed inzetbaar. Zo bieden wij:

  • ondersteuning bij de leerlingenzorg
  • studiedagen voor leerkrachten, teamtrainingen en andere diensten

Scholen/samenwerkingsverbanden die samen met BNT-consult hun leerlingen meer kansen willen bieden, nodigen wij van harte uit contact met ons op te nemen. Wij gaan uit van het principe dat ketenzorg tot kostenreductie voor de school leidt. Onze dienstverlening is altijd op maat, professioneel en punctueel. Al onze orthopedagogen/psychologen zijn getraind in handelingsgerichte advisering en werken Solution Focused.

Ketenzorg: train de trainer

Over het uitgangspunt van passend onderwijs schrijft de Rijksoverheid: “Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.” Dat betekent dat scholen voor regulier basisonderwijs per 1 augustus 2014 ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

Deze zorgplicht vraagt veel van de school. Voor de leerkrachten en de ib’er ligt er in de eerste fase van de onderkenning veel werk. BNT-consult komt scholen graag te hulp om de ‘zorgtrechter’ zo fijnmazig mogelijk in te richten. Omgaan met autisme, AD(H)D, kinderen met dyscalculie, oppositioneel gedrag, hoogbegaafdheid of extreme angsten, je moet als leerkracht immers zo ongeveer een duizendpoot zijn.

Wij bieden scholen/samenwerkingsverbanden ondersteuning bij het in kaart brengen en begeleiden van leerlingen met wie het niet goed gaat; leerlingen die niet in de vaart der volkeren meekunnen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van leerlingconsultatie. Alleen bij complexere situaties, leerlingen die door de ‘zorgtrechter’ van de school vallen, kan de school besluiten expertise van buitenaf in te vliegen.

In de praktijk betekent dit dat er minder vaak een beroep gedaan hoeft te worden op externe specialistische zorg of dat de behandeling binnen de specialistische zorg korter en daardoor goedkoper wordt. Bij eventuele verdere verwijzing naar de tweede lijn blijven wij waar nodig de school ondersteunen, ook omdat wij de casus al kennen. BNT-consult ziet ketenzorg als een doelmatige vorm van samenwerking tussen ouders – school – Generalistische Basis GGZ en waar nodig de Specialistische GGZ.