Inleiding

Uw zoon of dochter komt voor hulpverlening naar BNT-consult. Deze hulp bestaat uit een diagnostisch onderzoek en/of behandelingen. Als uw kind jonger is dan 12 jaar, hebt u hierover als ouders de volledige zeggenschap. Is uw kind tussen 12 en 16 jaar, dan hebt u gedeeltelijke zeggenschap over het hulpverleningstraject. Jongeren vanaf 16 jaar worden binnen de hulpverlening als volwassen beschouwd. Zij kunnen zelf bepalen waar zij welke hulp willen ontvangen.

Bij BNT-consult vinden wij de rol en de inbreng van de ouders gedurende het hulpverleningstraject erg belangrijk. Wij gaan immers samen voor de beste oplossing voor uw kind. Voorafgaande aan en tijdens de behandelingen moeten ouders afwegingen maken en beslissingen nemen. Voor een goed verloop van de hulpverlening is het dan ook noodzakelijk dat beide ouders vooraf schriftelijk aangeven akkoord te gaan met het feit dat er een onderzoek en/of behandelingen gaan plaatsvinden.

Het komt voor dat ouders niet meer samenleven. In sommige gevallen is er tussen beide ouders zelfs geen of weinig contact meer en verloopt het overleg over de kinderen moeizaam. Met dit protocol willen wij u informeren over de wettelijk vastgelegde rechten en plichten van gescheiden ouders. Ook leest u aan welke regels de medewerkers van BNT-consult zich dienen te houden. Als praktijk leggen wij ons toe op de hulpvraag van het kind; wij kunnen en mogen dit alleen doen als beide ouders hun medewerking verlenen.

Rechten en plichten

In de wet is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden voor ouders zijn na een scheiding. Hieronder staan de belangrijkste punten.

Ouderlijk gezag

Na een scheiding behouden beide ouders dezelfde rechten en plichten met betrekking tot de opvoeding en verzorging van hun kind. Dit betekent dat beiden gezagdragend zijn en daarmee verantwoordelijk voor het (geestelijk en lichamelijk) welzijn van het kind. Als slechts één van de ouders het kind direct verzorgt, heeft hij/zij de plicht om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke zaken over het kind en advies te vragen over eventuele beslissingen.

Als de ene ouder vindt dat het geven van informatie aan de andere ouder het kind schaadt, of als één van beide ouders nooit meer iets van zich laat horen, dan kan aan de rechtbank gevraagd worden hierover een uitspraak te doen.

Toestemming onderzoek/behandeling

Voor onderzoek of behandeling van uw kind is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. U bent er als ouders zelf verantwoordelijk voor dat u beide vooraf tekent. Mocht slechts één van beide ouders het ouderlijk gezag hebben (of mocht één van beide ouders overleden zijn), dan kan met één handtekening volstaan worden. Heeft de rechtbank besloten het ouderlijk gezag aan één van beide ouders toe te kennen, dan dient bij de aanmelding bij BNT-consult de uitspraak van de rechtbank te worden overlegd.

Informatieplicht

Als gezaghebbende ouders hebt u beiden recht op informatie over uw kind. De medewerker van BNT-consult is verplicht u deze informatie te geven, tenzij hij of zij van mening is dat het geven van informatie in strijd is met het belang van het kind.

Wanneer één van de ouders niet meer gezaghebbend is, heeft hij of zij nog steeds recht op informatie. Deze ouder dient hier zelf om te vragen bij BNT-consult. De medewerker kan dit weigeren als het informatie betreft, die hij of zij vanwege zijn beroepsgeheim ook niet aan de ouder met gezag zou verstrekken. De medewerker kan eveneens weigeren als hij of zij van mening is dat informatieverstrekking in strijd is met het belang van het kind. In dat geval kan de ouder zonder gezag de rechter vragen hierover een uitspraak te doen.

Stiefouderschap

Een stiefouder is alleen verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van het kind, maar heeft juridisch gezien geen taak bij het onderzoek of de behandeling. U mag zich als wettelijke vertegenwoordiger van uw kind wel laten begeleiden door uw nieuwe partner, bijvoorbeeld bij een behandelsessie. Wanneer een stiefouder actief bij behandelbeslissingen betrokken wordt, moeten beide gezaghebbende ouders hiervoor toestemming verlenen.

(Gezins)voogdij

Een andere mogelijkheid is dat uw gezin begeleid wordt door een gezinsvoogd vanuit Bureau Jeugdzorg. Medewerkers van BNT-consult hebben niet de plicht om deze gezinsvoogd informatie te geven over uw kind. De gezinsvoogd is namelijk niet belast met het ouderlijk gezag over uw kind en is daarmee geen wettelijk vertegenwoordiger.

Een voogd daarentegen neemt op last van de rechter de taak van de opvoeding van de ouders over. Hij of zij heeft dus wel het wettelijk gezag over het kind. In deze situatie hebben medewerkers van BNT-consult de plicht om de voogd informatie te geven over uw kind. In het geval van voogdijschap volstaat bij de aanmelding van uw kind alleen de handtekening van de voogd.

Aanmelding bij BNT-consult

Wanneer een kind aangemeld wordt bij BNT-consult verwachten wij dat beide ouders hiervan op de hoogte zijn. Om het traject te kunnen starten, dient er door beide gezaghebbende ouders schriftelijk toestemming gegeven te worden. Wanneer één van beide ouders geen toestemming voor hulpverlening geeft, kan het traject niet van start gaan.

Als beide ouders wel toestemming voor de start van het traject geven, maar één van hen niet bij de hulpverlening betrokken wil zijn, zal per situatie bekeken worden in hoeverre betrokkenheid een voorwaarde is voor hulpverlening. Dit zal met u worden besproken tijdens het intakegesprek. Deze ouder behoudt wel te allen tijde het recht op informatie.

Intake

Wanneer u beiden bij de behandeling betrokken wilt zijn, wordt u indien mogelijk gezamenlijk uitgenodigd voor een intakegesprek. Als dit niet mogelijk is, omdat het contact moeizaam verloopt,  krijgt u ieder apart een gesprek. Tijdens het intakegesprek worden enkel de zorg en de visie op uw kind besproken.

Behandelingsovereenkomst

Na afloop van het intakegesprek wordt indien wenselijk een behandelingsovereenkomst opgesteld. Beide gezaghebbende ouders en kinderen vanaf 12 jaar moeten zich kunnen vinden in het behandelvoorstel. In de behandelingsovereenkomst staan de afspraken over de inhoud van het onderzoek en/of de behandelingen, de hulpvragen en de behandeldoelen. Deze overeenkomst is niet bedoeld voor juridische procedures betreffende de scheiding. Mochten er kosten aan de hulpverlening verbonden zijn die door de ouders zelf gedragen moeten worden, dan wordt vastgelegd welke ouder welk deel betaalt.

Rapportage en informatie

Ouders hebben enkel recht op inzage in het deel van het dossier waarin de algemene gegevens of ruwe testgegevens van hun kind zijn opgenomen en de informatie die door ouders zelf verstrekt is. Overige informatie behoort tot de werkaantekeningen van de medewerker van BNT-consult en kan niet ingezien worden. Bij afsluiting van een hulpverleningstraject waarbij slechts één van de ouders betrokken is geweest, ontvangen beide ouders een melding over de afronding van de hulpverlening.

Overige informatie en vragen

Hierboven worden situaties besproken, die erg gevoelig en gecompliceerd kunnen zijn. Deze informatie is dan ook bedoeld om u vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over onze werkwijze en niet om u af te schrikken. Mocht u nog vragen hebben in verband met uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.