Samenwerking

Scholen of samenwerkingsverbanden van scholen kunnen een overeenkomst aangaan voor consultatie, onderzoeken, de begeleiding van kinderen met EED en/of trainingen voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Wij gaan uit van het principe dat ketenzorg tot kostenreductie voor de school leidt. Onze dienstverlening is altijd op maat, professioneel en punctueel. Al onze orthopedagogen/psychologen zijn getraind in handelingsgerichte advisering en werken Solution Focused.

Leerlingenzorg

Ad hoc of structureel

Op een groot aantal scholen zijn wij betrokken bij de leerlingenzorg. Soms gebeurt dat ad hoc, maar vaak is er sprake van een structureel samenwerkingsverband. Dat vindt meestal plaats in de vorm van leerlingconsultatie, waarbij de leerkracht en interne begeleider (ib’er) in samenspraak met de ouders de hulpvraag in kaart brengen.

Werkwijze

Een ib’er kan een aanvraag voor een onderzoek indienen door het formulier online in te vullen en door te sturen naar de praktijk. Wij plannen vervolgens in overleg het onderzoek in. Het is belangrijk dat beide ouder(s)/verzorger(s) de aanvraag voor een onderzoek met hun handtekening bekrachtigen. Voorafgaande aan het onderzoek houdt de onderzoeker een intakegesprek met de ouders en de ib’er. Na afronding van het eindverslag vindt met de ouders, de leerkrachten en/of de ib’er een adviesgesprek plaats.

Andere diensten

Maatwerk

Ook voor andere vormen van ondersteuning en begeleiding, zoals studiedagen voor leerkrachten, teamtrainingen en klassenobservaties, hebben wij de juiste expertise in huis. Voor leerlingen hebben we diverse trainingen (groepsgewijs of individueel).

Het brede aanbod ondersteunende diensten voor basis- en voortgezet onderwijs richt zich zowel op individuele leerlingen en groepen van leerlingen als op docenten, zorgcoördinatoren en schoolleiders. Onderwijsinstellingen kunnen ad hoc diensten afnemen of een overeenkomst afsluiten voor de langere termijn.

Psychodiagnostiek bij kinderen (individueel en/of in groepsverband)

 • intelligentieonderzoek
 • sociaal-emotioneel functioneren
 • neuropsychologisch onderzoek
 • informatieverwerking
 • executieve functies
 • didactisch functioneren
 • gedragsproblemen
 • dyslexie
 • dyscalculie
 • groepsonderzoek (zoals NIO of CITO) en persoonlijkheidsvragenlijst i.v.m. de overgang naar het voortgezet onderwijs
 • plaatsing in de plusklas

Training/begeleiding van kinderen (individueel en/of in groepsverband)

 • faalangst
 • psycho-educatie
 • sociale vaardigheden
 • traumagerelateerde problemen (EMDR)
 • weerbaarheidstraining
 • AD(H)D (‘Stop, denk, doe’)
 • angst
 • executieve functies (plannings- en organisatieproblemen)
 • agressieregulatie
 • efficiënte leerstrategieën voor de bovenbouw en vo (‘Snel leren is leuk leren’)
 • rouwverwerking
 • echtscheiding
 • overgang naar het vo (‘Kick Start Training’)
 • overgang van groep 8 naar het vo (afgestemd op kinderen met autisme)
 • dyslexie (groepstraining voor leerlingen in de bovenbouw van het bo en de onderbouw van het vo)

Handelingsgerichte advisering voor docenten en intern begeleiders m.b.t. disharmonisch intelligentieprofiel     

 • beperkte cognitieve mogelijkheden
 • meer- en hoogbegaafdheid
 • leerproblemen of leerstoornissen (zoals dyslexie en dyscalculie)
 • DSM-IV stoornissen
 • faalangst
 • zorgen om groep als geheel
 • OPP
 • omgaan met AD(H)D
 • omgaan met autisme

Een vaste psycholoog of orthopedagoog van BNT-consult kan op consultatiebasis participeren in het overleg tussen school (interne begeleider) en ouder (kind).

Deskundigheidsbevordering docent (individueel en/of in teamverband)

Naast bovenstaande onderwerpen bieden wij ondersteuning bij thema’s als:

 • zelfstandig werken
 • klassenobservaties in het kader van zelfstandig werken
 • passend onderwijs
 • transitie/transformatie van de Jeugdzorg
 • Solution Focused werken in de klas
 • werken met groepsplannen